Nieuwsbrief

Doe een extra check bij nieuw personeel

Neemt u nieuw personeel in dienst? Vraag dan na twee maanden – na indiensttreding – uit of zij wellicht een FSB (structureel Functioneel Beperkt)-status hebben. De financiële consequenties kunnen aanzienlijk zijn als u dit nalaat.

Waarom is het stellen van deze vraag belangrijk? Na instroom in een Ziektewet- of een WIA-uitkering mag het UWV de toegekende uitkeringen aan deze (ex)-werknemers niet toerekenen aan de (middelgrote/grote) werkgever. Het gaat hier over de gehele of gedeeltelijke toerekening van de uitkeringen over maar liefst 10 jaar! De toerekening van de uitkeringen hangt af van de omvang van de organisatie; deze vindt alleen plaats bij middelgrote en grote organisaties.

Onderverdeling
Voor 2024 is de onderverdeling als volgt: de loonsomgrens voor klein/middelgroot is € 942.500 en voor middelgroot/groot € 3.770.000. Valt u in de categorie middelgroot? Dan wordt een deel van de uitkering (het gedifferentieerde deel) toegerekend, wat toeneemt zodra de loonsom stijgt. Boven de loonsom van € 3.770.000 (grote werkgever) wordt de uitkering – in principe – in zijn geheel toegerekend. Toch zit ook daar een maximum aan. Voor de no-risker’s geldt een uitzondering. Zij kunnen niet worden toegerekend, maar sinds 1 januari 2022 geldt hiervoor een extra voorwaarde.

Voorbeeld
Paul is langdurig ziek en ontvangt na 2 jaar een WIA-uitkering (80 – 100%). Paul is een Wajong’er, voor wie een levenslange no-risk geldt. Zodra Paul uitviel, claimde zijn werkgever de loonkosten bij het UWV. Zo kon de werkgever gedurende de 104 weken ziekte alle loonkosten terugvorderen – een voordelige regeling dus! Zijn werkgever is een middelgrote werkgever met een loonsom van
€ 1,5 miljoen. Normaliter verhaalt de Belastingdienst de uitkering – deels – bij deze werkgever. Maar de Belastingdienst mag de instroom van Paul niet meerekenen vanwege de no-riskpolis. Dit is dus extra interessant, want de werkgever heeft: a) geen loonkosten bij ziekte gehad; en b) géén toerekening voor 10 jaar. Rekent de Belastingdienst toch toe? Dan moet er bezwaar worden ingediend.

Extra voorwaarde
Sinds 1 januari 2022 mag de Belastingdienst wél no-risk’ers toerekenen. Wat is er veranderd? Vóór de instroom in een uitkering moet gebruik zijn gemaakt van de no-risk. Vraag het recht op een no-risk dus altijd uit, anders laat u mogelijk veel geld liggen. Het is dus goed opletten!

SAMENWERKEN LOONT

Hoe waarborgt u simpel de continuïteit, maand na maand?

Ideaal
Even snel laten uitrekenen wat die nieuwe medewerker gaat kosten.