Nieuwsbrief

Lagere schadevergoeding door te late aanvraag deskundigenoordeel

Rechters hechten waarde aan een tijdige inzet van een deskundigenoordeel (DO). Zo ook in de volgende zaak, waarin een bedrijfsarts een werkgever nadrukkelijk had geadviseerd om een DO aan te vragen. Dit raadde het UWV vervolgens af. Helaas luisterde de werkgever naar het UWV-advies.   

De zaak was als volgt: na een volledige uitval van een werknemer werd een plan van aanpak gemaakt voor volledige werkhervatting. Ongelukkigerwijs viel de werknemer wéér voor 100% uit. In de probleemanalyse adviseerde de bedrijfsarts (Arboned) de werkgever met klem om een DO aan te vragen. Dat deed de werkgever circa 4 maanden later. Het UWV adviseerde de werkgever daarentegen om vooral géén DO aan te vragen, omdat de WIA-aanvraag binnen 3 maanden was. De werkgever besloot het UWV hierin te volgen.

Maar waarom werd hier nu een loonsanctie opgelegd? De bedrijfsarts initieerde te laat een psychische behandeling, en dat leverde een beroepsfout op. Volgens het UWV en de rechtbank heeft de bedrijfsarts bovendien de NVAB-richtlijnen bij rugpijn niet toegepast zonder onderbouwing.

Eigen schuld
Arboned zegt dat de bedrijfsarts zich – alleen – bezighoudt met de re-integratie en niet met de behandeling. Omdat dit afwijkt van de beleidsregels beoordelingskader poortwachter, gaat de rechter hier dus niet in mee. Volgens Arboned had de werkgever tijdig een DO moeten aanvragen. De doorlooptijd hiervoor was destijds 6 weken. Bij een tijdige aanvraag zou het antwoord eind januari zijn gevolgd en had de medische behandeling van de werknemer eerder kunnen starten. De loonsanctiebekorting had dan eerder kunnen ingaan, waardoor de werkgever minder financiële schade zou hebben gehad. De werkgever heeft een plicht tot schadebeperking en is – volgens de rechter – hierdoor verwijtbaar voor 20%. Daardoor is er slechts recht op 80% schadevergoeding.

Wat valt nog meer op?
De € 57.500 aan schadevergoeding bestaat overwegend uit loon. Dat bedrag is zo hoog, omdat het loon boven het destijds geldende maximale dagloon uitgaat. Tenzij in een cao of arbeidsovereenkomst anders bepaald, is het loon tijdens een loonsanctiejaar maximaal 70% van het maximale dagloon. In 2015 was dat 70% van € 51.978,15 = € 36.384,70.

SAMENWERKEN LOONT

Hoe waarborgt u simpel de continuïteit, maand na maand?

Ideaal
Even snel laten uitrekenen wat die nieuwe medewerker gaat kosten.