Nieuwsbrief

Tellen oproepkrachten mee bij rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit?

Heeft uw organisatie 100 of meer werknemers? Dan bent u vanaf 1 juli 2024 verplicht om te rapporteren over het zakelijke en woon-werkverkeer van uw werknemers. Tellen oproepkrachten ook mee?

Om vast te stellen of uw organisatie 100 of meer werknemers heeft – waardoor u onder de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) valt – zult u eerst moeten weten welke werknemers allemaal meetellen. Vanuit de WPM wordt onder ‘werknemer’ verstaan ‘degene die op 1 januari van het jaar waarover je rapporteert, op grond van arbeidsovereenkomst gehouden is tot het verrichten van ten minste twintig uur betaalde arbeid per maand voor een onderneming of rechtspersoon’. Dit betekent: iemand is een werknemer, als deze op 1 januari bij in dienst is met een contract dat 20 of meer uren betaald werk per maand garandeert. Bij oproepkrachten zal het aantal te werken uren doorgaans niet gegarandeerd zijn. Werknemers met afroepcontracten (nul uren) of deeltijdcontracten voor minder dan 20 uur per maand tellen dus voor de WPM niet mee.

Overige categorieën
Heeft u werknemers die op de peildatum (1 januari van het rapportagejaar) zijn ingehuurd van een uitzend-, detacherings- of payrollbureau? Dan zijn zij geen werknemer van uw organisatie. U hoeft als inlener niet over hen te rapporteren. Vrijwilligers zijn geen werknemers, dus ook over hen hoeft u niet te rapporteren. Werknemers die in het buitenland wonen maar in de Nederlandse vestiging werken, tellen wel mee. Aandeelhouders en hun partners zijn, voor zover ze niet op de loonlijst staan, ook geen werknemers. Meer informatie vindt u bij de RVO.

SAMENWERKEN LOONT

Hoe waarborgt u simpel de continuïteit, maand na maand?

Ideaal
Even snel laten uitrekenen wat die nieuwe medewerker gaat kosten.